เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เทศบาลเมืองชัยภูมิ เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นมา โดยมีความคิดริเริ่มและความสอดคล้องกับสภาพปัญหาหรือบริบทชุมชนท้องถิ่น เรามีข้อมูลว่าจังหวัดชัยภูมิ มีประชาชนที่ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs มากเป็นอันดับ 1 ของเขตสุขภาพที่ 9 และจากการที่ทีมสหวิชาชีพออกไปเยี่ยมบ้าน ได้ทราบปัญหาว่าประชาชนยังไม่ตระหนักถึงสุขภาวะแห่งตน     จึงเกิดแนวคิดว่าถ้าเราจะเปิดศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเทศบาลเมืองชัยภูมิต้องเป็นศูนย์ไตที่ได้คุณภาพ และใช้งบประมาณน้อยที่สุด ภายใต้โมเดล “เราจะไม่ดูแลเฉพาะภาวะไตวายในผู้ป่วย แต่เราจะดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ ไตวาย”

นวัตกรรมศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเทศบาลเมืองชัยภูมิ เกิดขึ้นจากแนวคิด “เราจะไม่เพียงแค่รักษาภาวะไตวายในผู้ป่วย แต่เราจะรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะไตวาย” เราจะดูแลผู้ป่วยในทุกมิติ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ ครอบครัว สังคม และทางด้านเศรษฐกิจ

ศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองชัยภูมิ เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการเชื่อมโยงระบบการฟอกเลือด ซึ่งเป็นการให้บริการในระดับตติยภูมิลงสู่การให้บริการในระดับปฐมภูมิ โดยการดูแลร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ผลการดำเนินการเราจะเห็นภาพของการเอื้ออาทรกันในชุมชนและรอยยิ้มอย่างมีความสุขของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง

ภาคีเครือข่าย รักษ์ไตชัยภูมิ