นพ.สัจจะ  ตติยานุพันธ์วงศ์
อายุรแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญโรคไต

นางศิริรัตน์  พงษ์พิสิฎฐ์
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม

นางสาวธัญญารัตน์  ตระกูลพร
พยาบาลไตเทียม

นางสาวสุภาวดี  สิงห์ราชู
พยาบาลไตเทียม

นพ.ปกครอง  ลิมป์วรรณธะ
อายุรแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญโรคไต

นางสาวณัฐณิชา  ชื่นเมือง
พยาบาลไตเทียม

นางสาววัชรี  ฟืมชัยภูมิ
ผู้ช่วยเหลือคนไข้

นางสาวกรรณิกา  บุตรสักแสน
ผู้ช่วยเหลือคนไข้

นพ.ประสาท เรืองสุขอุดม
นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบ NCD

นายนริศ  แก้วศรีบุตร
พยาบาลไตเทียม

นางสาวประภาพรรณ   แสนเสนา
ผู้ช่วยเหลือคนไข้

นางสาววัชราภรณ์  พรมดี
พนักงานทั่วไป

นางจิตรลดา  ปณีประดิษฐ์
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายณัทสพล  ขุนสูงเนิน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวดวงพร  เชิดขุนทด
ผู้ช่วยเหลือคนไข้

นางสาวยุภาพร  ทิ้งกลาง
พนักงานทั่วไป