เลือกหน้า

ศูนย์ฟอกไต เทศบาลเมืองชัยภูมิ

ปัจจุบันคนไทยป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังประมาณ 8 ล้านคน ในจำนวนนี้ประมาณ 100,000 คนป่วยระยะสุดท้ายและต้องรับการบำบัดทดแทนไตด้วยการฟอกเลือด หรือล้างไตทางช่องท้อง ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการดูแลรักษากว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องประมาณ 15-20% ต่อปี หากไม่มีการแก้ไขคาดว่าใน 5 ปีข้างหน้าจะมีผู้ป่วยเพิ่มเป็นกว่า 2 แสนราย และต้องใช้งบประมาณกว่า 4 หมื่นล้านบาทต่อปีในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้กำหนดนโยบาย “การจัดการโรคไตเรื้อรังนำสู่การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” เพื่อควบคุมโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นต้นตอที่ทำให้เกิดโรคไตเรื้อรัง และยังช่วยลดโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมองด้วย โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมโรคไตอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดระบบบริการเพื่อเพิ่มการคัดกรองโรคไตในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง การชะลอไตเสื่อม การพัฒนาระบบการรักษาด้วยการบำบัดทดแทนไตด้วยการฟอกเลือดและล้างไตทางช่องท้อง ให้มีคุณภาพและครอบคลุม รวมทั้งการเพิ่มจำนวนผู้บริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายไต

ในจังหวัดชัยภูมิพบว่ากลุ่มผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นและหน่วยงานบริการรัฐและเอกชนในจังหวัดชัยภูมิมีจำนวนจำกัด   เทศบาลเมืองชัยภูมิจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพของประชาชนสามารถเข้าถึงบริการจึงได้จัดบริการศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมขึ้นมาเพื่อรองรับและให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองชัยภูมิและพื้นที่ใกล้เคียง

โครงการไตวาย ไม่ตายไว ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วัตถุประสงค์
– เพื่อให้ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังรับรู้ถึงสุขภาวะแห่งตนและสามารถดูแลตนเองได้
– ลดระยะเวลาการเข้าถึงบริการและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
– สร้างภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยโรคไต
– ประชาชนทั่วไปสามารถดูแลสุขภาพ โดยการออกกำลังกายแทนการใช้ยาแก้ปวด
– เพื่อเกิดความพึงพอใจในการบริการ

สถิติผู้ป่วยไต ใน จ.ชัยภูมิ

– ผู้ป่วนที่อยู่ในระยะ Level 4-5 ที่ต้องได้รับการฟอกไต ………..  คน
– ผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกไต และเข้าถึงบริการ ใน จ.ชัยภูมิ  ……… คน
– ผู้ป่วยที่ต้องไปรับบริการยังศูนย์บริการ ในจังหวัด อื่นๆ  ……… คน
– ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะที่ 3 (ต้องได้รับการรักษาที่ถูกต้อง)   ……… คน
– ผู้ป่วยที่รับการรักษาที่ศูนย์ไต เทศบาลเมืองชัยภูมิ  ……… คน

เกี่ยวกับเรา

ตารางการให้บริการ

การขอรับบริการ

แผนที่การเดินทาง

บุคลากรของเรา

ข้อมูลการติดต่อ